quarta-feira, 24 de outubro de 2018

1948 - Moussorgsky - Boris Godunov (Reizen, Nelepp, Maksakova, Mikhailov; Golovanov)Regente: Nikolai Golovanov

Orquestra e Coro do Teatro Bolshoi

Boris: Mark Reizen
Grigory (False Dmitry): Georgi Nelepp
Marina: Maria Maksakova
Pimen: Maxim Mikhailov
Varlaam: Vassily Lubenchov
Shuisky: Nikander Khanayev
Missail: Vassili Yakuschenko
Rangoni: Aleksey Petrovich Ivanov
Fyodor: Bronislava Zlatogorova
Xenia: Yelena Dimitrievna Kruglikova
Hostess: Alexandra Tourtchina
Simpleton: Ivan Kozlovsky
Tchelkalov: Ilya Bogdanov
Krushchov: Alexander Peregudov
Nurse: Eugenia Verbitskaya
Nikitich: Sergei Krasovsky
Mityukha: Ivan Sipayev


DOWNLOAD Mega

Nenhum comentário: